Summary

[Summary][bsummary]

Short Q&A

[Short Q&A][twocolumns]

The hills by Manoj Das - Vocabulary


Vocabulary
Word Meaning Pronounciation
Oblige
əˈblaɪʤ
make (someone) legally or morally bound to do something, നിയമപ്രകാരംചുമതലയുള്ളവരാക്കുക
Mutter
ˈmʌtə
Murmur, അസ്പഷ്ടമായി സംസാരിക്കുക
Mentor
ˈmɛntɔːr
An experienced person who advises and helps പരിചയസമ്പന്നനും വിശ്വസ്‌തനുമായഉപദേഷ്‌ടാവ്‌
Outburst
ˈaʊtbɜːsts
A sudden occurrence of a particular activity, പൊട്ടിത്തെറിക്കുക
Incantation
ɪnkænˈteɪʃənz
Rhythmic utterance of words, മന്ത്രോച്ചാരണം
Invoke
ɪnˈvəʊk
Call on (a deity or spirit) in prayer, ആവാഹിക്കുക 
Intruder
ɪnˈtruːdər
A person who enters an area illegally, അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നയാള്‍
Invariably
ɪnˈveərɪəbli
Always, മാറ്റമില്ലാത്ത
Flung
flʌŋ
throw forcefully, വലിച്ചെറിയുക

Breach
briːʧ
an act of breaking or failing to observe a law, agreement, or code of conduct,നിയമലംഘനം

Venerable
ˈvɛnərəbl
Worthy of reverence, ആരാധ്യമായ

Articulate
ɑːˈtɪkjʊlɪt
Speak distinctly, വ്യക്തമായി പറയുക

Unveil
ʌnˈveɪl
Reveal, വെളിപ്പെടുത്തുക

Feign
feɪn
To pretend, അഭിനയിക്കുക

Nocturnal
nɒkˈtɜːnl
Of or belonging to night, രാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

Untrodden
ʌnˈtrɒdn
(of a surface) not having been walked on, നടന്നിട്ടില്ലാത്ത

Formidable
ˈfɔːmɪdəbl
Inspiring fears or respect through being impressively large, powerful, intense, ഉഗ്രമായ

Fierce
fɪəs
Violent and angry, ശക്തമായ

Constraints
kənˈstreɪnts
A limitation or restriction, പരിധി

Vital
ˈvaɪtl
Essential, നിര്‍ണ്ണായകമായ

Exhausted
ɪgˈzɔːstɪd
To use up completely, ഉപയോഗിച്ചു തീര്‍ക്കുക

Conviction
kənˈvɪkʃən
Firmly held belief or opinion, ദൃഢവിശ്വാസം

Degrade
dɪˈgreɪd
To reduce in rank or status, വില കുറയ്ക്കുക

Dismantle
dɪsˈmæntl
To remove fittings, furnishings, വിഘടിപ്പിക്കുക

Array
əˈreɪ
To place in order for battle, നിര

Conglomerate
kənˈglɒmərɪt
Small things joined to form a big thing, മിശ്രിതം

Deter
dɪˈtɜː
To discourage, to prevent from doing something, തടസ്സപ്പെടുത്തുക

Marvel
ˈmɑːvəl
A wonder, അത്ഭുതം

Alien
ˈeɪljən
A foreigner who is not a subject of the country in which he lives, അന്യഗ്രഹത്തു നിന്നു വന്ന

Occult
ɒˈkʌlt
Mysterious, നിഗൂഡം

Splendours
ˈsplɛndəz
Great beauty that attracts admiration and attention, അലങ്കാരപ്പൊലിമ, ശോഭ

Inhospitable
ɪnˈhɒspɪtəbl
Unfriendly and unwelcoming towards people, സല്‍ക്കാരശീലമില്ലാത്ത

Bulk
bʌlk
The mass or size of something large, ഭൂരിഭാഗം

Thrash
θræʃ
To beat with a stick, അടിക്കുക

Witless
ˈwɪtlɪs
Without intelligence, ആലോചനയില്ലാത്ത

Remnant
ˈrɛmnənt
Remains, മിച്ചം, അവശിഷ്ടം

Subtle
ˈsʌtl
Sensitive, മൃദുലമായ

Erupt
ɪˈrʌpt
To burst forth, പ്രവഹിപ്പിക്കുക

Nemesis
ˈnɛmɪsɪs
The inescapable agent of someone’s or something’s downfall, കര്‍മ്മഫലം

Appease
əˈpiːz
Satisfy or calm, പ്രസാദിപ്പിക്കുക, സമാധാനപ്പെടുത്തുക

Obeisance
əʊˈbeɪsəns
Deference or homage, ആരാധന

Palpable
ˈpælpəbl
That can be felt or touched, തൊട്ടറിയാവുന്ന

Deity
diːɪti
A god or a goddess, ആരാധനാമൂര്‍ത്തി

Holocaust
ˈhɒləkɔːst
Destruction or slaughter on a mass scale, especially caused by fire or nuclear war, വമ്പിച്ച നാശനഷ്‌ടം

Choke
ʧəʊk
To suffocate, ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക

Crane
kreɪn
A large wading bird with long legs and neck, കൊക്ക്‌

Turbulence
ˈtɜːbjʊləns
Lawless disturbance, കലഹിക്കുക

Colossal
kəˈlɒsl
Extremely large or great, ഭീമമായ

Conjecture
kənˈʤɛkʧə
To guess, ഊഹം

Hermit
ˈhɜːmɪt
A person living in solitude, തപസ്വി

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :