Summary

[Summary][bsummary]

Short Q&A

[Short Q&A][twocolumns]

Children in the woods – Vocabulary


children in the woods by barry lopez


VOCABULARY
Word Meaning Pronounciation
Fragment
frægmənt
A detached portion, മുറിഞ്ഞ അംശം.
Raccoon
rəˈkuːn
American climbing mammal with long tail and thick fur, നീണ്ട വാലും സമൃദ്ധമായ രോമങ്ങളുമുള്ള ഒരിനം
അമേരിക്കൻ മൃഗം.
Alder
ˈɔːldə
A widely distributed tree of the birch family which has toothed leaves and bears male catkins and woody female cones, ചതുപ്പുനിലത്തിൽ വളരുന്ന പൂവരശു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മരം.
Thicketˈθɪkɪt A Number of trees or bushes growing together, കുറ്റിക്കാട്
Maxilla
mækˈsɪlə
the jaw or jawbone, മേൽത്താടി എല്ല്
Extrapolate
ɪˈstræpəleɪt
to estimate, മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുക.
Osteologyˌɒstɪˈɒləʤi study of the structure and function of the Skelton
and body structure, എല്ല് വിജ്ഞാനം
Deduce
dɪˈdjuːs
to draw as conclusion, നിഗമനത്തിലെത്തുക
Detritus
dɪˈtraɪtəs
Substance of solid bodies, ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ
ഉരഞ്ഞും തേഞ്ഞും അടിയുന്ന വസ്തു
Effervesce
ˌɛfəˈvɛs
to comeup as a topic


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :