Summary

[Summary][bsummary]

Short Q&A

[Short Q&A][twocolumns]

Eulogy for a hermit crab - Vocabulary

Eulogy for a hermit crab


VOCABULARY
Word Meaning Pronounciation
Eulogy
júlədʒi
A speech or piece of writing that praises someone or something highly especially a tribute to someone who has just died, പ്രശംസ, ശ്മശാന പ്രസംഗം
Consistent
kənsɪ́stənt
Unchanging, സ്ഥിരമായ
Hermit
hə́rmət
A person living in a solitude, സന്യാസി
Drench
drɛ́ntʃ
Wet thoroughly, soak, നനച്ചു കുതിര്‍ക്കുക
Slough
slə́f
An area of low lying marsh land, ചതുപ്പുനിലം
Glint
glɪ́nt
Flashes of light, തിളക്കം
Tangle
tǽŋgəl
To mix together or intertwine in a confused mass, പിണച്ചു കെട്ടുക
Spume Froth or foam, പത, നുര
Gritty
grɪ́ti
Showing courage and resolve, കരുത്തുള്ള
Unveile
ənvéld
Reveal, വെളിപ്പെടുത്തുക
Mystify
mɪ́stəfàjd
Strange, നിഗൂഢമായിട്ടുള്ളത്
Meticulous
mətɪ́kjələsli
Extreme care about minute details, അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ
Mourning
mɔ́rnɪŋ
Act of expressing or feeling sorrow or regret, അനുശോചിക്കുക
Hermitage
hə́rmətədʒ
Dwelling place of a hermit, ആശ്രമം
Racket
rǽkət
Loud/ confused noise, ആരവം
Girth
gə́rθ
Ones waistline, circumference, അരവണ്ണം


Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :