Summary

[Summary][bsummary]

Short Q&A

[Short Q&A][twocolumns]

Is Humanity Suicidal? - Vocabulary


Is Humanity Suicidal?


Vocabulary
Word Meaning Pronounciation
Conceal
kənˈsiːl
To hide, ഒളിച്ചുവയ്ക്കുക
Track
træk
Trace, പിന്തുടരുക
Equip
ɪˈkwɪp
Supply with whatever necessary, സജ്ജമാക്കുക
Sophisticated
səˈfɪstɪkeɪtɪd
Refined, advanced in functioning, പരിഷ്‌കൃതമായ 
Plankton
ˈplæŋktɒn
Plants and animals that float in the sea, ജലാശയങ്ങളില്‍ ഒഴുകിനടക്കുന്ന ജീവജാലം
Scattershot Covering a broad range in random, ചിതറിയ 
Plume
pluːmz
Cloud of smoke or vapour, പുകച്ചുരുളുകൾ
Coalesce
ˌkəʊəˈlɛs
To join into single mass, ഒന്നിച്ചു ചേരുക
Swathes
sweɪðz
A broad area, വിശാലമായ സ്ഥലം
Inevitable
ɪnˈɛvɪtəbl
Unavoidable, അനിവാര്യം
Lineage
ˈlɪnɪɪʤ
Ancestry, വംശപരമ്പര
Sheer
ʃɪə
Pure, complete , കലർപ്പില്ലാത്ത
Benign
bɪˈnaɪn
Mild, ദയയുള്ള
Breakthrough
ˈbreɪkˌθruː
Major progress, മുന്നേറ്റം
Retain
rɪˈteɪn
Continue to have, നിലനിർത്തുക
Gobble
ˈgɒbl
Eat hurriedly, വിഴുങ്ങുക
Relentless
rɪˈlɛntlɪs
Persistent, never-ending, അനുസ്യുതം 
Foreordained
ˈfɔːrɔːˈdeɪnd
To determine the state of something in advance, മുൻകൂട്ടി വിധിക്കുക
Fatal
ˈfeɪtl
Causing destruction, വിനാശകരമായ
Dour
ˈdʊə
Harsh and forbidding, വാശിയുള്ള
Predispose
ˌpriːdɪsˈpəʊz
To make someone susceptible to something, മുൻതാല്പര്യമുണ്ടാക്കുക
Fret
frɛt
Worry, അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുക
Ferocious
fəˈrəʊʃəs
Intense or extreme, കഠോരമായ, ഭയങ്കരമായ
Preliterate Who has not learned to read and write,പഠിപ്പില്ലാത്തവൻ
Precarious
prɪˈkeərɪəs
Dangerous, Insecure, അപകടകരമായ 
Transcendent
trænˈsɛndənt
Going beyond, അതീന്ദ്രിയമായ, പ്രകൃതിക്കപ്പുറമായ  
Ingenuity
ˌɪnʤɪˈnju(ː)ɪti
Ability to solve difficult problems, നൈപുണ്യം
Formidable
ˈfɔːmɪdəbl
Causing fear, difficult, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന 
Fierce
fɪəs
Violent, Severe,ഉഗ്രമായ
Constraint
kənˈstreɪnts
Restriction, പരിമിതി 
Deteriorate
dɪˈtɪərɪəreɪt
To degenerate, ഹീനമാക്കുക, അധപതനം 
Foreseeable
fɔːˈsiːəbl
Able to predict, മുന്കൂട്ടികാണുക
Uncongenial
ˌʌnkənˈʤiːnjəl
Not agreeable, യോജ്യമല്ലാത്തത്
Conglomerate
kənˈglɒmərɪt
A cluster of heterogeneous things, പലതരം വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടം
Lethal
ˈliːθəl
Deadly, മാരകമായ
Catastrophe
kəˈtæstrəfiz
Disastrous event, മഹാവിപത്ത് 
Optimism
ˈɒptɪmɪzm
Hopefulness and confidence, ശുഭപ്രതീക്ഷ
Micromanage Manage every small part, സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക 
Feat
fiːt
A rare or difficult accomplishment, സാഹസകൃത്യം
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :